Duchovní péče ve zdravotnictví dostává jasná pravidla

JPS-9891 nováZástupci křesťanských církví podepsali důležitou dohodu s ministerstvem zdravotnictví. Po dvanáctiletém úsilí byla uzavřena dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí (ČBK) a Ekumenickou radou církví v ČR (ERC). Představuje historicky významný krok, protože vůbec poprvé stanoví rámec, pojmy a strukturu pro poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních.

„Duchovní péče hraje navýsost důležitou a nezastupitelnou roli při poskytování zdravotní péče v nemocnici. Zdaleka není určena jen pro těžce nemocné a pro seniory, slouží i jejich rodinným příslušníkům, případně pozůstalým. A není ani nutné být věřící, většina lidí v těžké životní situaci cítí potřebu se ze svých problémů vypovídat či si s někým důvěryhodným promluvit o tom, proč existují nevyléčitelné nemoci nebo co se s námi stane po smrti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a vyjádřil poděkování členům Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví za přípravu trojstranné dohody.

Spolu s ním dohodu podepsal Dominik Duka za ČBK a Daniel Ženatý a Petr Jan Vinš za ERC. „V České republice existuje unikátní spolupráce mezi církvemi v oblastech duchovní služby pro lidi v nestandardních situacích – v armádě, ve vězení nebo v případě hospitalizace. Duchovní služba v nemocnicích probíhá na ekumenické bázi, má poskytovat duchovní doprovázení každému, kdo o to požádá, nezávisle na jeho církevní příslušnosti,“ řekl generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.

JPS-9927
zleva: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví; Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský; Daniel Ženatý, předseda Ekumenické rady církví; Petr Jan Vinš, generální sekretář ERC

Duchovní péči v nemocnici mohou poskytovat výhradně kaplani, tedy osoby pověřené církví a společně vyslané ČBK a ERC. Dohoda stanoví kvalifikační požadavky pro osoby tuto službu vykonávající. Kromě dokončeného vysokoškolského vzdělání musí kandidát na nemocničního kaplana absolvovat speciální kurz na teologické fakultě.

Kněží a faráři chodili do nemocnic odedávna. V druhé půlce devadesátých let se s rozvojem hospiců ukázala nezastupitelná role duchovních v paliativních týmech. Duchovní služba v nemocnici slouží pacientům, jejich blízkým i personálu. V současnosti působí ve stovce českých nemocnic a hospiců asi 140 kaplanů z deseti církví.

tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR/Daniela Ženatá