100 let spolupráce českých a slovenských evangelíků

10. Bratislava1Letos slaví první století své existence dvě protestantské teologické fakulty na území bývalého Československa: dnešní Evanjelická bohoslovecká fakulta University Komenského v Bratislavě a Evangelická teologická fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Obě fakulty vznikly krátce po vzniku republiky a s vlastní výukou začaly na podzim roku 1919. Společné kořeny můžeme hledat v prostředí vídeňské teologické fakulty a jako jejich hlavní poznávací znak sloužila od počátku výuka v češtině a slovenštině. Přesto však byly vždy patrny také rozdíly, dané především historickým vývojem protestantských církví v někdejším českém a uherském království. Bratislavská fakulta totiž sloužila především slovensky mluvícím luterským církvím nejen na Slovensku, ale např. i v prostředí českého Slezska, zatímco pražská fakulta měla formující ráz převážně reformovaný (kalvínský), díky němuž zde studovali maďarští reformovaní právě ze Slovenska.

Přes tento zásadní věroučný rozdíl však nalezneme v dějinách obou teologických učilišť mnoho společných rysů stejně jako dokladů bratrské spolupráce. Jedná se především o společné odborné periodikum, česko-slovenský časopis Theologia evangelica, vydávaný oběma fakultami od roku 1948, jehož činnost byla komunistickým režimem násilně ukončena roku 1951.

10. Bratislava5Novou etapu intenzivních vzájemných vztahů obou fakult lze spatřovat až v posledních letech, poté, co došlo k inkorporaci těchto fakult do lokálních univerzit po rozdělení Československa. Dnes běžně potkáváme slovenské studenty v Praze a české pedagogy v Bratislavě. Také učitelské sbory obou fakult se pravidelně setkávají s programem vědeckým i společenským. Konečně obě fakulty letos společně oslaví také velké jubileum česko-slovenské evangelické teologie.

Ota Halama